ไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ ประเทศไทย 2019 และชิงแชมป์โลก ใน 2020

85

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เห็นความสำคัญของนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในสุนทรียะของศิลปะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์ ประเทศไทย 2019 และชิงแชมป์โลก ใน 2020 ณ ประเทศไทย โดยร่วมกับ สหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย โดยองค์การกลาง ด้านการพัฒนาและจัดการแข่งขันดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทโลก หรือ WAMSB เป็นผู้จัดการแข่งขัน  ด้วยเห็นความพร้อมของประเทศไทย ทั้งในด้านบุคลากร ความสามารถ ความพร้อมในด้านสนามแข่งขัน ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทของประเทศไทย ได้มีประสบการณ์การแข่งขันดนตรีระดับโลก ทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

2908

2910

ติดตามข้อมูลการประกวด ได้ทาง www.facebook.com/MarchingArtsInternational

Comments

comments

LEAVE A REPLY